Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2011

SweeetYou
8509 3d2f 500
SweeetYou
- Spier.dalaj! 
- Nie mam dokąd.!
SweeetYou
- Kocham Cię 
- CO???!!!!!
- W googlach sobie wpisz jak nie rozumiesz .!
Reposted bymika-el mika-el
SweeetYou
SweeetYou
8131 1654
Razem zawsze lepiej <3
SweeetYou
- Wypijmy za błędy
- To się ostro nawalimy
Reposted byAnQ AnQ
SweeetYou
7966 65a3 500
 Mogę Cię przytulić? 
-A czy gdy chcesz zjeść obiad pytasz się widelca czy możesz na niego nabićkawałek ziemniaka?
SweeetYou
- Z najbardziej sztucznym uśmiechem na świecie spojrzałam i powiedziałam : 
”jak ślicznie razem wyglądacie.”
Reposted bykiksnewworldmapszaaatannightfallejzeblueberryconfusedmadelinewiecejniezobaczyszsmokeshekonsorcjumdiedrunkhvarfvindurinn
SweeetYou
7813 013c
Reposted bykiks kiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl